Pieksämäen Kokoomuksen kuntapoliittinen ohjelma 2021-2025

Kokoomuksen toiminnan keskeisiä arvoja ovat vapaus, vastuu ja demokratia, tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Toiminnan pääperiaatteita ovat yksilön, työn ja perinteiden kunnioitus, koulutus, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi sekä yrittäjyyden kannustaminen, sosiaalinen yhteisvastuu, rehellisyys ja avoimuus.

Kuntapolitiikka, päätöksenteko ja tiedonkulku

Päätöksenteko Pieksämäen kaupungissa on johdonmukaista ja avointa. Päättäjät sitoutuvat tekemiinsä päätöksiin ja suhtautuvat toimintaan sekä pitkäjänteisesti että suuremmat kokonaisuudet huomioiden.

Päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan huolella. Luottamushenkilöt seuraavat asioiden valmistelua tiiviisti. Aitoon päätöksentekoon tarvitaan useampia perusteltuja vaihtoehtoja, joita punnitaan joustavasti asioiden käsittelyn edetessä.
Virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyötä kehitetään.

Vastakkainasettelusta luovutaan. Asetetaan selkeät tavoitteet ja työskennellään niiden saavuttamiseksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyöllä.
Kuntalaiset, elinkeinoelämä ja kolmas sektori ovat mukana päätöksenteon valmistelussa. Kylien kumppanuuspöydät ovat tästä hyvä esimerkki.

Tiedonkulkua ja tiedottamista tehostetaan ja parannetaan. Aito vuoropuhelu eri osapuolten kesken selkeyttää päätöksentekoa, taustoittaa päätöksiä ja tekee päätöksenteosta johdonmukaista.

Kaupungin koko organisaatiossa ja päätöksentekoelimissä on yhteinen tilannekuva, joka on kaikkien kaupungin asioita ajavien toimijoiden tiedossa.
Kaupungin edustajat eri toimielimissä oman organisaation ulkopuolella ja tilaisuuksissa tuovat julki Pieksämäen yhteistä sanomaa ja ajavat yhteisesti sovittua agendaa.

Kaupungin markkinointia ja tiedotusta tehostetaan kaikilla hallinnon aloilla. Samalla kohennetaan Pieksämäen julkisuuskuvaa ja tuodaan esille positiivisia asioita. Nostetaan mielialaa myös kuntalaisten keskuudessa, kannustetaan levittämään hyvää sanaa ja luodaan tulevaisuudenuskoa positiivisella otteella.

Elinkeinopolitiikka

Kaupunki luo itsestään yritysmyönteistä kuvaa ja kaikessa päätöksenteossa muistetaan huomioida vaikutukset elinkeinoelämään. Yritysvaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.

Elinkeinotoimen resursseja tulisi vahvistaa ja toimintaa tehostaa sekä saada tämä toiminta läheisemmäksi ja avoimemmaksi lisäten yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupungin talous

Kaupungin talous pidetään kunnossa, jotta pystymme huolehtimaan vastuullisesti kuntalaisten palveluista. Hyvinvointi voi ajan mittaan perustua vain kestävällä pohjalla olevaan talouteen.

Työllisyyden parantaminen, uudet työpaikat ja muuttotappiokierteen katkaiseminen ovat keinoja, joilla kehitetään uutta elinvoimaista Pieksämäkeä.

Veronmaksajien varoja on käytettävä vastuullisesti siihen, mihin ne on tarkoitettu.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali-ja terveyspalveluiden perustoiminnan tulee säilyä kaupungin omana toimintana. Pieksämäen tulee olla avoimena kehittämään yhteistyötä lähikuntien ja -kaupunkien kanssa.

Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan turvaamalla riittävät resurssit sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään huolehtimalla mm. monipuolisista liikuntamahdollisuuksista ja siitä, että neuvontaa ja tukea on helposti saavutettavissa.

Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon mahdollistetaan matalan kynnyksen hoitomuotoja.

Ennaltaehkäisyyn, erityisesti nuorten keskuudessa, keskitytään ja varhaisen puuttumisen mallia sovelletaan kaikissa kunnan toiminnoissa. Myös järjestötoiminta nähdään ennaltaehkäisevänä toimintana

Omaishoitoa ja omaishoitajien tukipalveluja kehitetään, sillä omaishoito on myös kuntataloutta tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ikääntyneiden asumista tuetaan kotona. Huolehditaan ikäihmisten pysymisestä tietoyhteiskunnan kelkassa. Kun yhä useampi palvelu muuttuu sähköiseksi, tarjotaan opastusta ja mahdollisuuksia sähköisten palvelujen käyttöön.

Kolmannen sektorin rooli sote-palveluiden ja ehkäisevän toiminnan välimaastoon sijoittuvien palvelujen toteuttajana turvataan.

Lasten ja nuorten Pieksämäki

Kaupungin päätöksenteossa arvioidaan päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Vaikutusten arvioinnit huomioimalla on lopputuloksena parempia ja vaikutuksiltaan tavoitteiden mukaisia päätöksiä.

Lasten ja nuorten palvelut ovat kunnalle kannattava investointi, joka maksaa itsensä monin kerroin takaisin pienentyneinä korjaavien palvelujen kustannuksina ja syrjäytymisen vähentymisenä.

Lapsiperheiden saavutettavissa on riittävästi matalan kynnyksen palveluja, joita toteutetaan myös yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Nuorille taataan oikeus osallistua yhteiseen päätöksentekoon monipuolisesti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti tasavertaisina kuntalaisina.’

Pieksämäen nuorisovaltuuston toimintaa tuetaan huolehtimalla riittävistä ohjaus- ja toimintaresursseista. Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja erityisesti nuoria sekä kunnan tulevaisuutta koskettavissa asioissa. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa sekä keskeisissä lautakunnissa.

Joukkoliikenteessä koululaisten ilmaista matkustusta paikallisliikenteen bussivuoroilla jatketaan ja hyväksi havaittua konseptia kehitetään edelleen.
Laadukas nuorisotyö pitää sisällään etsivän nuorisotyön, jolla autetaan nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea päästäkseen yhteiskunnan kelkkaan.

Nuorten työpajatoiminta on osa aktiivista työvoimapolitiikkaa, jolla vähennetään työttömyydestä kunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Nuorisotyön vahvistamisessa auttaa pitkän aikavälin strategia nuorisopalvelujen kehittämisestä.

Koulutus

Mikäli valtuustokauden 2021-2025 aikana sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille, uudistuksen seurauksena sivistyspalveluista tulee elinkeinopolitiikan ohella yksi kunnan ydintehtävistä. Tässä tilanteessa yli puolet kuntien tehtävistä olisi koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita.

Muutoksessa piilee mahdollisuus. Profiloituminen sivistyskunnaksi otetaan Pieksämäen vetovoimatekijäksi. Pitkän tähtäimen suunnittelun tueksi laaditaan sivistyspoliittinen ohjelma. Siinä sovitaan kunnan tarjoaman koulutuksen kriteerit sekä tuodaan julki vahva näkemys siitä, mihin opinnoilla ja opetuksella pyritään.

Pieksämäellä laadukas, monipuolinen, tasa-arvoinen sekä turvallinen varhaiskasvatus ja peruskoulu takaavat lapsille eväät hyvään tulevaisuuteen. Opetusryhmien koko pidetään riittävän pienenä ja taataan riittävät resurssit, jotta voidaan järjestää laadukas kolmiportainen tuki.

Pieksämäen kouluverkko turvaa pedagogisesti laadukkaan perusopetuksen ajanmukaisine oppimisympäristöineen.

Lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään hyödyntäen Pieksämäellä toimivien eri oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksia. Hiekanpään alue 2. asteen oppilaitosten yhteiskampuksen toimii vetovoimatekijänä niin opiskelijoille kuin opettajille. Kampuksella saavutetaan oppilaitosten välisiä synergiaetuja ja turvataan monipuolisten opiskelumahdollisuuksien säilyminen Pieksämäellä.

Oppilaitosten vaikutusta kaupunkimme kehittymiseen lisätään. Pieksämäellä tarjottava koulutus tukee yritystoimintaa ja takaa osaavia työntekijöitä yrityksiin. Tämän saavuttamiseksi yrityselämän ja koulutuksen yhteyksiä lisätään.
Koulukiinteistöjen kunnosta huolehditaan ja näin taataan terveelliset työskentelytilat koululaisillemme ja henkilöstöllemme.

Oppilas- ja opiskelijakuntatoimintaan kannustetaan kaikissa kaupungin alueella toimivissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

Pieksämäellä on monipuolista kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa. Kaupungin alueella toimii liikuntaseurojen ohella runsaasti vireitä eri alojen kulttuuri- ja harrasteyhdistyksiä.

Lasten- ja nuorten riittäviin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin panostetaan kaupungin vetovoiman säilyttämiseksi myös lapsiperheille.

Pieksämäki ottaa huomioon myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeet.

Kolmannen sektorin kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastustoimintaa tuetaan.

Tukemalla vapaaehtoistyötä ja osallistamalla kuntalaisia järjestämään monipuolista toimintaa itse, vahvistetaan samalla yhteisöllisyyttä ja luodaan positiivista yhteishenkeä.

Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat kuntalaisten hyvinvointipalveluja.

Pieksämäellä on tarjolla runsaasti maksuttomia liikuntapaikkoja, kuten lenkkipolkuja, talvisia hiihtolatuja, uimarantoja ja pelikenttiä. Toteutetut lähiliikuntapaikat ovat osoittautuneet toimiviksi.

Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan suunnitelmien mukaisesti lisää. Olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnosta huolehditaan ja tehdään tarvittavia korjauksia.

VedenjakajaReitistön kehittämistä jatketaan edelleen. Liikuntapaikat ja luontoreitit palvelevat kaupunkilaisten virkistyskäytön ohella myös matkailua.

Asuminen ja kaavoitus

Nykyisille ja uusille pieksämäkeläisille turvataan laadukas ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö. Pidetään huolta paikkakunnan kehityksen jatkumisesta myös asuinpaikkana seniorikansalaisille.

Hyödynnetään myös entisten kuntakeskusten Jäppilän ja Virtasalmen sekä aktiivisten kylien tarjoamat mahdollisuudet.

Elinkeinoelämän ja yritysten tarpeet huomioidaan kaavoituksessa ja liikepaikkoja koskevassa päätöksenteossa.

Ympäristö.

Metsien, vesien ja rantojen suojelusta huolehditaan. Erityistä huomiota kiinnitetään pohjavesien suojeluun ja päätöksenteossa huomioidaan aina ympäristöriskit.

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat tärkeitä arvoja. Kaupunkimme hienon luonnon ja maisemallisten arvojen hyväksikäyttöä kehitetään matkailun mahdollisuuksia ajatellen.

Virkistyskäytön ja matkailun kannalta tärkeät luontokohteet tulee varjella erityisen tarkasti. Esimerkiksi Nikkarilan kankaat ovat vuosikymmeniä olleet kaupunkilaisten tärkeä lähivirkistysalue.

Pieksämäen kaupungin näkyvin käyntikortti on Pieksämäen rautatieasema. Nykyisellään rautatieaseman seutu on siivoton ja kunnostuksen tarpeessa. Myös itse rautatieasema kaipaa jo kipeästi päivitystä. Nämä eivät ole kaupungin hallinnassa, mutta ne ovat silti merkittäviä ympäristöjä kaupungin imagon kannalta.

Pieksämäen rautatieasema on päivitettävä risteysaseman arvoon ja tarpeisiin soveltuvaksi matkakeskukseksi. Myös rautateiden varsia kaupungin alueella siistitään ja maisemoidaan antamaan kaupungistamme myönteistä kuvaa.

Matkailu

Pieksämäen matkailussa panostetaan tapahtumamatkailuun, jolla saadaan kaupunkiin vierailijoita ja tuloja oman talousalueen ulkopuolelta.

Pieksämäen sijainti hyvien liikenneyhteyksien äärellä suurempien kaupunkien Jyväskylän, Kuopion ja Mikkelin keskellä sekä Järvi-Suomen alueen runsas vapaa-ajan asutus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet erilaisten yleisötapahtumien järjestämiseen Pieksämäellä.

Veturitori, Kulttuurikeskus Poleeni ympäristöineen ja Hiekanpään alue ovat Pieksämäen tapahtumamatkailun kärkikohteita kantakaupungin alueella.
Kaupungin tehtävä ei ole itse ryhtyä tapahtumatuottajaksi vaan ensisijaisesti kannustaa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita kehittämään vetovoimaisia tapahtumia Pieksämäelle.

Pieksämäen monipuolinen luonto tarjoaa erinomaiset edellytykset myös luontomatkailuun. Kaunista ja puhdasta luontoa löytyy kaikista Suomen kunnista, joten meidän on erotuttava eduksemme tästä joukosta. Pieksämäen sijainti Savonselän vedenjakaja-alueella tuo luontoon oman leimansa.

Ajanmukaiset ja toimivat liikuntapaikat sekä aktiivisesti toimivat urheiluseurat puolestaan luovat mahdollisuuksia liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämiselle.
Pieksämäen on lisäksi kehitettävä tapahtuma-, luonto- ja liikuntamatkailun oheispalveluja. Kohteet ja palvelut on paketoitava matkailijoiden näkökulmasta houkuttelevalla tavalla. Hyvä esimerkki asioiden uudenlaisesta ajattelusta on Hiekanpään alue pumptrack-ratoineen ja talvisine puistoluistelureitteineen.

Kaupungin alueella olevia matkailu-, luonto- ja vapaa-ajan kohteita kuten VedenjakajaReitistöä tulee markkinoida aiempaa tehokkaammin ja kohdennetummin.

Tapahtumamatkailun potentiaalia löytyy myös Paltasen ja Virtasalmen moottoriurheilustadioneilta sekä Naarajärven lentokentältä, jotka ovat matkailullisesti uinuvia voimavaroja.

» Tästä saat ladattua ohjelman PDF-muodossa

» Tästä pääset tutustumaan Kokoomuksen valtakunnalliseen kuntavaaliohjelmaan 2021-2025!