Etelä-Savon ilmastoryhmän puheenjohtajan terveiset helmikuussa 2022

Etelä-Savon ilmastoryhmän puheenjohtajan, Anna-Maria Kovasen, avauspuhe uuden ilmastoryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1. helmikuuta 2022:

Lämpimästi tervetuloa tähän Etelä-Savon Ilmastoryhmän kokoukseen hyvät asiantuntijat, ilmastoryhmän jäsenet ja viranhaltijat. 

Anna-Maria Kovanen
Anna-Maria Kovanen

Minä olen Anna-Maria Kovanen Pieksämäeltä, Etelä-Savon ilmastotyöryhmän tuore puheenjohtaja. Tämän toimeksiannon sain Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsenenä. Olen myös Etelä-Savon maakuntavaltuuston jäsen, Pieksämäen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmäni puheenjohtaja, kaupungin hallituksen varajäsen, nyt myös tulevan hyvinvointialuevaltuuston varajäsen. 

Muutaman sanan kertoisin Etelä-Savon maakunta strategiasta ja maakuntaohjelmasta. Eli maakuntastrategian kolmen kärjeksi on valittu metsä, ruoka ja vesi. Ilmasto tietenkin kytkeytyy jokaiseen kärkeen. Maakuntaohjelma on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa 2021, vuosille 2022-2025. Maakuntaohjelma on maakuntastrategian toimeenpanon keskeinen työkalu. 

Maakuntaohjelman toimeenpanoon ja toimenpiteiden kohdentamiseen vaikuttavat EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 politiikkalinjausten ohella myös uudistettu, syyskuussa 2021 voimantullut kansallinen aluekehityslainsäädäntö. Maakuntaliitolla on aluekehityslakiin perustuen vastuu aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta.  

Osana tätä tehtävää maakuntaliitto vastaa mm. alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Tätä tehtävää haluan omalta osaltani edistää tämän ilmastotyöryhmän puheenjohtajana ja viedä myös tämän työryhmän terveiset maakuntahallituksen pöydän ääreen.  

Aluehallinnon ja sen osana maakuntaliittojen roolia ei mielestäni ole riittävästi otettu huomioon osana kansallista ilmastotyötä. Viime vuoden elokuussa antamassaan lausunnossa ilmastolakiluonnoksesta Etelä-Savon maakuntaliitto kiinnitti huomiota alue- ja paikallistason jättämiseen syrjään ilmastoasioiden suunnittelusta. Toteuttamiseen ollaan kyllä valmiita asettamaan velvoitteitaan niin kunnille kuin kuntayhtymille. 

Luonnoksen perusteella on ilmastoasioiden suunnittelu täysin valtiovetoista ja valtion vastuulla (neljä lakisääteistä suunnitelmaa). Lakiehdotuksessa ei ole annettu maakunnille ja kunnille lainkaan roolia suunnittelujärjestelmässä. Alue- ja kuntatasolle on jäänyt vain suunnitelmien edistämisvelvoite.  

Ilmastolaissa tulisi kuvata myös alueellinen ja kunnallinen ilmastotyö ja sen rooli. Lisäksi valtakunnallisten ilmastosuunnitelmien sisältövaatimuksiin tulisi lisätä alueellisten ja paikallisten ilmastosuunnitelmien huomioon ottaminen. Usein hyvät käytännöt ja keinot ongelmien ratkaisuun löytyvät ruohonjuuritasolta. 

Hallituksen esitystä odotetaan alkuvuodesta. Tässäkään asiassa keskitetty suunnittelu ei ole hyväksi. 

EU:n ilmastopolitiikalla ohjataan sekä alueen yhteisiä, että jäsenmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Euroopan komissio julkaisi 2019 vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal), jossa esitellään keinoja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Kansallisena tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla toiminnan sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Suomen tavoitteena on ohjata ohjelmakauden 2022-2027 EAKR-rahoituksesta 35% ilmastotoimenpiteisiin.  

Etelä-Savolle ilmastonmuutoksen torjunta tarjoaa mahdollisuuksia kasvua tukevaan liiketoimintaan. Vähähiilisyyden ja laajemminkin vihreän kasvun TKI-toiminta yhdistää maakunnan myös alan kansallisiin kuin kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja rahoituslähteisiin. Niissä verkostoissa Etelä-Savolla on erityisosaamisensa myötä paljon annettavaa. Maakunnan kannalta on tärkeää tunnistaa mahdollisuudet ja mennä jo varhaisessa vaiheessa mukaan kasvun imuun.  

Meillä on Etelä-Savossa paljon metsää, 85% maakunnan maapinta-alasta on metsää.  Maakuntavaltuuston kokouksessa metsätalouden näkökulma ilmastoasiaan puhutti paljon, eli pelkillä hiilinieluilla toivottavasti ei vain yritetä ratkaista ilmastotavoitteita. Maakuntaohjelmassa linjataan, että luonnon monimuotoisuudesta sekä metsien hiilinieluista huolehtiminen tullaan ottamaan entistä paremmin huomioon maakunnan metsiä hyödynnettäessä metsätalouden kannattavuutta heikentämättä. 

Fossiilisten tuotteiden päästöistä on karsittava ja se tarvitsee uusiutumattomien energiamuotojen vähentämistä. Tämän ympärille tarvitaan innovaatioita, tutkimusta ja koulutusta.  

Maakunnassamme puhuttaa myös biokaasulla toimivien autojen ja sähköautojen latauspisteiden saatavuus. Jakeluinfra on saatava kuntoon, jotta voidaan tukea edelleen yksityisautoilijoiden ja kuljetusyrittäjien siirtymisen vähempi päästöisiin autoihin, kaikkea kuljetustoimintaa ei voida kuitenkaan raiteille siirtää. Toiveena olisi, että ilmastokeskustelussa autoilun näkökulmasta biokaasulla kulkevien ajoneuvojen päästöjä ei mitattaisi vain pakoputkesta, vaan huomioitaisiin päästöjen mittauksessa tuotannon päästöt, mitkä käsittääkseni ovat hyvin vähäisiä esimerkiksi öljyn jalostukseen verrattuna. Pieksämäellä onkin aloitettu kat-1 projekti uuden teollisuusalueen kaavoituksessa toiveena on saada biokaasuasema. Hienoa on myös, että saamme Etelä-Savoon ensimmäisen tuulivoimapuiston meille Pieksämäkeen. 

Yleisenä edunvalvonnan näkökulmana haluan vielä nostaa sen, että yritykset tulee ottaa mukaan ilmastotiekartan suunnitteluun, koska toimenpiteet maksavat ja kustannukset tulee pitää kohtuullisena. Esimerkkinä alueen energiayhtiöt ja kaukolämpö, joka mahdollistaa useamman talouden tehokkaan vihreän siirtymän kerralla keskitetyillä toimilla. Myös maatalouden tuottajat tulee ottaa suunnitteluun mukaan, tiedämme, että maidontuottajien määrä on edelleen vähenemässä Etelä-Savossa. 

Asiaa ilmaston ympärillä on paljon ja meidän tulee tukeutua tutkittuun tietoon. Ilmastonmuutos ei ole vain mielipidekysymys. Toivottavasti tänään saadaan ihan käytännön toimintamalleja ilmastotavoitteiden toteuttamiselle ja tukea meille päättäjille päätöksentekoon. Ja nyt hyvät kokoukseen osallistujat kiitän ja annetaan puheenvuoro asiantuntijoille.