Miten Pertinkujan kaava saataisiin maaliin?

Pieksämäellä on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua, jonka lomassa on esitetty useita ehdotuksia mitä nk. kaupungintalon ranta-alueelle tulisi tehdä. Pallo on siirtynyt valmistelukoneistossa edestakaisin useita kertoja ja kaava on jälleen kerran uudessa valmistelussa teknisessä lautakunnassa.

On kysytty tarvitaanko Pieksämäellä uusia kerrostaloja kun tälläkin hetkellä tyhjiä asuntoja on runsaasti ja kaupungin asukasluku on laskussa? Toisaalta aiheellinen pohdinta on sekin, vastaavatko nämä tyhjät asunnot tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia? Entä voitaisiinko keskustan muille vapaille tonteille rakentaa taloja jos niille on tarvetta?

Vankkaa kannatusta kerää ajatus, että Pertinkujan aluetta kehitettäisiin ensisijaisesti kaupunkilaisten yhteiseksi tapahtuma- ja virkistysalueeksi ja pyrittäisiin samaan Pieksämäelle nykyistä enemmän suuria yleisötapahtumia ja sitä kautta matkailun tulovirtoja talousalueelle.

Tapahtumapuiston kannattajat ovat huolissaan voidaanko Pieksämäen keskustassa edelleen järjestää suurempia tapahtumia jos Pertinkujan kaava lohkaisee merkittävän osan nykyisin avoimesta rakentamattomasta alueesta? Entä miten lisääntyvä asutus puiston laidalla vaikuttaa tapahtumien melu- ja ympäristölupiin?

Pieksämäen Kokoomus on huolissaan tilanteesta, missä päätöksiä ei saada aikaan ja asia pitkittyy. Mielestämme virkamiesten ja luottamushenkilöiden on otettava vastuu kaavoitusasian etenemisestä, sillä nykyinen pattitilanne ei ole kenenkään kannalta hyvä. Kaupunkilaiset eivät tiedä miten kaupunkia kehitetään, mahdolliset rakentajat eivät voi miettiä tulevaa ja tapahtumien järjestäjät eivät tiedä löytyykö heidän suunnitelmille paikkoja. Epätietoisuuden jatkuessa voimme jäädä ilman sekä kerrostaloja että tapahtumia.

Vetoamme kaikkiin osapuoliin yhteisen näkemyksen löytymiseksi. Nyt ei ole aika kaivautua omiin puolustusasemiin vaan etsiä kompromissiratkaisua, jolla turvattaisiin sekä kehittyvä asuinrakentaminen kantakaupungissa että elinvoimaiset yleisötapahtumat vuosiksi eteenpäin.

Pieksämäen Kokoomus
Hallitus

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 2019 talousarvioesityksestä

Talousarvioesityksestä Kokoomuksen valtuustoryhmä nostaa esiin muutamia yksityiskohtia. Ja samalla ottaa kantaa esille nousseisiin muutosesityksiin.

Kokoomus on jo vuosien ajan peräänkuuluttanut palvelustrategian laatimista Pieksämäen kaupungille. Palvelustrategiassa linjattaisiin mm. millaisia palveluja, missä ja minkä tasoisina ja kenen toimesta kuntalaisille tuotettaisiin ja yhteisesti hyväksytty strategia auttaisi kehittämään palvelutuotantoa ja antaisi sille selkeät suuntaviivat ja raamit.

Nyt kun palvelustrategiaa ei ole, ollaan helposti tällaisessa tilanteessa, jossa päätöksenteko on ennalta-avaamatonta niin kuntalaisille, työntekijöille kuin yksityisille palveluntuottajillekin.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella on nähty tarvetta toiminnan tehostamiselle, sillä ikäluokat pienenevät. Nyt ehdotetun mallin mukaisesti palveluseteleihin koulutuslautakunnan esityksessä varatuista määrärahoista on leikattu 106.000 euroa vuodelle 2019 ja 295.000 euroa suunnitelmavuosille 2020 ja 2021.

Esitämme, että varhaiskasvatuksen palveluseteleihin varattu määräraha pidetään samansuuruisena kuin se oli opetuslautakunnan esityksessä eli hallituksen pohjaesitykseen nähden 106.000 euroa korkeampana.

Vastaavasti esitämme, että opetuslautakunta velvoitetaan etsimään em. palveluseteleihin varattavaan määrärahaan tarvittavat 106.000 euroa varhaiskasvatuksen piiristä vuonna 2019 omaa toimintaa tehostamalla.

Palveluseteleihin varattu talousarvio pidettäisiin opetuslautakunnan esityksen mukaisena myös suunnitelmavuosina 2020 ja 2021

Asian käsittely kokouksessa:

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Heikki Skyttä esitti, että varhaiskasvatuksen palvelusteleihin varattu määräraha pidetään saman suuruisena kuin se oli opetuslautakunnan esityksessä eli hallituksen pohjaesitykseen nähden 106 000 euroa korkeampana. Opetuslautakunta velvoitetaan etsimään em. palveluseteleihin varattavaan määrärahaan tarvittavat 106 000 euroa varhaiskasvatuksen piiristä vuonna 2019 omaa toimintaa tehostamalla. Palveluseteleihin varattu talousarvio pidettäisiin opetuslautakunnan esityksen mukaisena myös suunnitelmavuosina 2020 ja 2021.

Heikki Skytän esitystä kannattivat Mira Ilmoniemi, Risto Ockenström ja Jari Rajapolvi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”, ja ne, jotka kannattavat Heikki Skytän tekemää esitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 ”jaa” –ääntä ja 16 ”ei” –ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 3. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 19 – 16. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Vuosikertomus potilasasiamiestoiminnasta Kokoomuksen toiveissa

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdotti 10.9.2018 kaupunginvaltuuston kokouksessa, että jatkossa myös potilasasiamies-toiminnasta laaditaan samankaltainen vuosikertomus kuin nykyisin sosiaaliasiamiehen toiminnasta tuotetaan.

Potilasasiamieskertomus pitää sisällään yhteydenottojen määrän potilasasiamieheen, muistutuksien, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoituksien määrän sekä hoitoonpääsyjen ajat eri terveydenhuollon palveluissa.

Kokoomus esittää Tahinlammen uimarannan ja ympäristön kunnostusta

Valtuutettu Ari Hänninen esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen, että Tahinlammen uimarannan ja ympäristön kunnostamiseen varattaisiin määrärahaa tuleville vuosille.

Aloitteessa kunnostusprojektia toivottiin suunniteltavaksi ja toteutettavaksi reippaalla aikataululla.

Tahinlampi on perinteinen ja suosittu uimapaikka, mutta uimarannan rakenteet ja pukeutumistilat kaipaavat kunnostusta tai uusimista. Myös uimarannan pysäköinti- ja liikennejärjestelyt kaipaavat huomiota turvallisuuden lisäämiseksi.

Kunnostettuna uimaranta nivoutuu mainiosti VedenjakajaReitistön kokonaisuuteen.

Valtuustoaloite tiedotuksen kehittämisestä

Pieksämäen kaupungilla on tällä hetkellä käytössään useita eri www-sivustoja ja sosiaalisen median profiileja, joille kaupungin sähköinen viestintä on hajautettu. Usein viestintä ja some-näkyvyys on toteutettu hallintokunnittain tai yksiköittäin.

Kaupungin organisaation sisältä käsin tarkasteltuna hallintokunta- ja yksikköjako on varmasti kristallinkirkas, mutta kuntalaisen, matkailijan, yrittäjän tai muun ulkopuolisen tiedonhakijan näkökulmasta se vaikuttaa usein sekavalta viidakolta. Tietoa on vaikea löytää ellei tiedä oikeaa www-osoitetta tai sosiaalisen median profiilia.

Kun eri julkaisukanavia on useita, osin jopa päällekkäisiä, ja niiden päivitys ja ylläpito on hajautettu organisaation eri puolille, on tietojen pitäminen ajan tasalla työlästä ja haasteellista.

Muutama aktiivinen ja jatkuvasti päivittyvä julkaisukanava on toimivampi ja antaa kaupungista vireämmän kuvan kuin toistakymmentä satunnaisesti päivitettyä julkaisukanavaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että vuonna 2018 kaupungin sähköinen tiedotus ja näkyvyys otetaan erityiseksi painopistealueeksi ja pyritään poikkihallinnollisella työllä selkeyttämään ja karsimaan eri viestintäkanavia sekä yhdenmukaistamaan toimintamalleja.

Kaupungin pääasialliselta verkkosivustolta www.pieksamaki.fi tulee olla selkeät ja suorat reitit kaikkiin kaupungin viestintäkanaviin ja tietolähteisiin, jotka pidetään ajan tasalla.

Eri julkaisukanavilla tulisi olla myös yksi nimetty vastuullinen taho, joka tekee huolehtii siitä, että viestintä on toimivaa, kaupungin linjausten ja strategian mukaista sekä toimii viestinnän ja julkaisujen päätoimittajan roolissa.

 

Pieksämäellä 11.12.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä