Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 2019 talousarvioesityksestä

Talousarvioesityksestä Kokoomuksen valtuustoryhmä nostaa esiin muutamia yksityiskohtia. Ja samalla ottaa kantaa esille nousseisiin muutosesityksiin.

Kokoomus on jo vuosien ajan peräänkuuluttanut palvelustrategian laatimista Pieksämäen kaupungille. Palvelustrategiassa linjattaisiin mm. millaisia palveluja, missä ja minkä tasoisina ja kenen toimesta kuntalaisille tuotettaisiin ja yhteisesti hyväksytty strategia auttaisi kehittämään palvelutuotantoa ja antaisi sille selkeät suuntaviivat ja raamit.

Nyt kun palvelustrategiaa ei ole, ollaan helposti tällaisessa tilanteessa, jossa päätöksenteko on ennalta-avaamatonta niin kuntalaisille, työntekijöille kuin yksityisille palveluntuottajillekin.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella on nähty tarvetta toiminnan tehostamiselle, sillä ikäluokat pienenevät. Nyt ehdotetun mallin mukaisesti palveluseteleihin koulutuslautakunnan esityksessä varatuista määrärahoista on leikattu 106.000 euroa vuodelle 2019 ja 295.000 euroa suunnitelmavuosille 2020 ja 2021.

Esitämme, että varhaiskasvatuksen palveluseteleihin varattu määräraha pidetään samansuuruisena kuin se oli opetuslautakunnan esityksessä eli hallituksen pohjaesitykseen nähden 106.000 euroa korkeampana.

Vastaavasti esitämme, että opetuslautakunta velvoitetaan etsimään em. palveluseteleihin varattavaan määrärahaan tarvittavat 106.000 euroa varhaiskasvatuksen piiristä vuonna 2019 omaa toimintaa tehostamalla.

Palveluseteleihin varattu talousarvio pidettäisiin opetuslautakunnan esityksen mukaisena myös suunnitelmavuosina 2020 ja 2021

Asian käsittely kokouksessa:

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Heikki Skyttä esitti, että varhaiskasvatuksen palvelusteleihin varattu määräraha pidetään saman suuruisena kuin se oli opetuslautakunnan esityksessä eli hallituksen pohjaesitykseen nähden 106 000 euroa korkeampana. Opetuslautakunta velvoitetaan etsimään em. palveluseteleihin varattavaan määrärahaan tarvittavat 106 000 euroa varhaiskasvatuksen piiristä vuonna 2019 omaa toimintaa tehostamalla. Palveluseteleihin varattu talousarvio pidettäisiin opetuslautakunnan esityksen mukaisena myös suunnitelmavuosina 2020 ja 2021.

Heikki Skytän esitystä kannattivat Mira Ilmoniemi, Risto Ockenström ja Jari Rajapolvi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kannatettu, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”, ja ne, jotka kannattavat Heikki Skytän tekemää esitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 ”jaa” –ääntä ja 16 ”ei” –ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 3. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 19 – 16. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.